Общи условия и поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

Колко дълго пазим информацията Ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите изнесен файл от личните данни, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

С кого споделяме информацията Ви

Информацията, която предоставяте не бива споделяна, а се използва само за целите описани по-горе.

Колко дълго пазим информацията Ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите изнесен файл от личните данни, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

Вградено съдържание от други интернет страници

Публикациите на този сайт може да включват вградено съдържание (например видео, снимки, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други интернет страници е поставено със същите условия, както ако посетителят е посетил другата страница.

Тези интернет страници могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате регистрация и сте влезли в тези интернет страници.

С кого споделяме информацията Ви

Информацията, която предоставяте не бива споделяна, а се използва само за целите описани по-горе.

Колко дълго пазим информацията Ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите изнесен файл от личните данни, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите, за да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате отново своите данни, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще продължат една година.

Ако посетите нашата страница за вход, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

За правилното, удобно и безопасно функциониране, сайтът prikazka.online използва т.нар. „бисквитки“. Това са малки файлове, които се запазват на Вашето крайно електронно устройство, било то компютър, смартфон или таблет и по този начин спомагат за Вашето по – лесно боравене със сайта. Информацията, която се запазва, се предава от сървъра към използвания от Вас уеб браузър (напр. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.н.) и обратно при всяко повторно посещение на сайта. По този начин не Ви се налага всеки път да въвеждате една и съща информация, а тя се запазва за Вас именно чрез тези „бисквитки“.

„Бисквитките“, които използва сайтът могат да бъдат „сесийни“ (временни), които се пазят за кратко време – обикновено до приключване на текущата сесия (напр. до затварянето на браузъра или изключването на електронното устройство), или „постоянни“, които се съхраняват за по – дълъг период от време, най – често в рамките на една или няколко години за статистически цели.

Сайтът, при неговото разглеждане от потребители, може да използва „бисквитки“, които се отнасят до възможността за избор на език, на който потребителите могат да преглеждат съдържанието му; за статистически цели, посредством, които собственикът на сайта може да следи активността на своите потребители, посещенията на сайта, както и най – търсени продукти; за защита на личните данни, чрез които може да се докаже дадено съгласие от потребител за изрично посочена цел.

Сайтът предвижда също така възможност за регистрация на потребител чрез доброволно предоставяне на определени лични данни на администратора, при което също се запазват „бисквитки“ на крайното електронно устройство, с помощта на които „бисквитки“ на потребителя няма да се налага повторно въвеждане на цялата изискуема информация за поръчка на определена стока, а също ще може по-лесно да се идентифицира в системата на администратора и да преглежда историята на направените от него поръчки на стоки. Регистрацията на сайта не е задължителна. Когато дадено лице желае да направи покупка от сайта, то може или да се регистрира, или да направи поръчка без регистрация, в който случай е достатъчно само посочването на електронната поща на купувача. За разглеждането на сайта регистрация не се изисква, но е възможно да се осъществи при наличие на такава.

Когато потребителите само разглеждат съдържанието на сайта, инсталираните от него „бисквитки“ е възможно да събират информация за потребителите, която е сведена до минимум и относно която са спазени всички разпоредби на действащото законодателство. Собственикът на сайта декларира, че събраните „бисквитки“ няма да бъдат използвани за цели, различни от посочените в настоящата политика.

При първото посещение на сайта, всеки потребител бива информиран относно това, че сайтът използва „бисквитки“. Той може да се съгласи или не с това. В случай, че даде своето съгласие, всеки потребител може лесно и безпроблемно, по всяко време, да забрани или да изтрие вече събраните „бисквитки“ чрез настройките на използвания от него уеб браузър. Извършвайки това обаче, е възможно някои функции на сайта да бъдат ограничени. 

Вградено съдържание от други интернет страници

Публикациите на този сайт може да включват вградено съдържание (например видео, снимки, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други интернет страници е поставено със същите условия, както ако посетителят е посетил другата страница.

Тези интернет страници могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате регистрация и сте влезли в тези интернет страници.

С кого споделяме информацията Ви

Информацията, която предоставяте не бива споделяна, а се използва само за целите описани по-горе.

Колко дълго пазим информацията Ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите изнесен файл от личните данни, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

Медия

Ако качвате изображения на уебсайта, трябва да избягвате да качвате изображения с включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS).

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите, за да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате отново своите данни, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще продължат една година.

Ако посетите нашата страница за вход, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

За правилното, удобно и безопасно функциониране, сайтът prikazka.online използва т.нар. „бисквитки“. Това са малки файлове, които се запазват на Вашето крайно електронно устройство, било то компютър, смартфон или таблет и по този начин спомагат за Вашето по – лесно боравене със сайта. Информацията, която се запазва, се предава от сървъра към използвания от Вас уеб браузър (напр. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.н.) и обратно при всяко повторно посещение на сайта. По този начин не Ви се налага всеки път да въвеждате една и съща информация, а тя се запазва за Вас именно чрез тези „бисквитки“.

„Бисквитките“, които използва сайтът могат да бъдат „сесийни“ (временни), които се пазят за кратко време – обикновено до приключване на текущата сесия (напр. до затварянето на браузъра или изключването на електронното устройство), или „постоянни“, които се съхраняват за по – дълъг период от време, най – често в рамките на една или няколко години за статистически цели.

Сайтът, при неговото разглеждане от потребители, може да използва „бисквитки“, които се отнасят до възможността за избор на език, на който потребителите могат да преглеждат съдържанието му; за статистически цели, посредством, които собственикът на сайта може да следи активността на своите потребители, посещенията на сайта, както и най – търсени продукти; за защита на личните данни, чрез които може да се докаже дадено съгласие от потребител за изрично посочена цел.

Сайтът предвижда също така възможност за регистрация на потребител чрез доброволно предоставяне на определени лични данни на администратора, при което също се запазват „бисквитки“ на крайното електронно устройство, с помощта на които „бисквитки“ на потребителя няма да се налага повторно въвеждане на цялата изискуема информация за поръчка на определена стока, а също ще може по-лесно да се идентифицира в системата на администратора и да преглежда историята на направените от него поръчки на стоки. Регистрацията на сайта не е задължителна. Когато дадено лице желае да направи покупка от сайта, то може или да се регистрира, или да направи поръчка без регистрация, в който случай е достатъчно само посочването на електронната поща на купувача. За разглеждането на сайта регистрация не се изисква, но е възможно да се осъществи при наличие на такава.

Когато потребителите само разглеждат съдържанието на сайта, инсталираните от него „бисквитки“ е възможно да събират информация за потребителите, която е сведена до минимум и относно която са спазени всички разпоредби на действащото законодателство. Собственикът на сайта декларира, че събраните „бисквитки“ няма да бъдат използвани за цели, различни от посочените в настоящата политика.

При първото посещение на сайта, всеки потребител бива информиран относно това, че сайтът използва „бисквитки“. Той може да се съгласи или не с това. В случай, че даде своето съгласие, всеки потребител може лесно и безпроблемно, по всяко време, да забрани или да изтрие вече събраните „бисквитки“ чрез настройките на използвания от него уеб браузър. Извършвайки това обаче, е възможно някои функции на сайта да бъдат ограничени. 

Вградено съдържание от други интернет страници

Публикациите на този сайт може да включват вградено съдържание (например видео, снимки, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други интернет страници е поставено със същите условия, както ако посетителят е посетил другата страница.

Тези интернет страници могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате регистрация и сте влезли в тези интернет страници.

С кого споделяме информацията Ви

Информацията, която предоставяте не бива споделяна, а се използва само за целите описани по-горе.

Колко дълго пазим информацията Ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите изнесен файл от личните данни, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формата за коментари, както и IP адреса на посетителя и низ на потребителския агент на браузъра, за да помогнем за откриване на спам.

Медия

Ако качвате изображения на уебсайта, трябва да избягвате да качвате изображения с включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS).

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите, за да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате отново своите данни, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще продължат една година.

Ако посетите нашата страница за вход, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

За правилното, удобно и безопасно функциониране, сайтът prikazka.online използва т.нар. „бисквитки“. Това са малки файлове, които се запазват на Вашето крайно електронно устройство, било то компютър, смартфон или таблет и по този начин спомагат за Вашето по – лесно боравене със сайта. Информацията, която се запазва, се предава от сървъра към използвания от Вас уеб браузър (напр. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.н.) и обратно при всяко повторно посещение на сайта. По този начин не Ви се налага всеки път да въвеждате една и съща информация, а тя се запазва за Вас именно чрез тези „бисквитки“.

„Бисквитките“, които използва сайтът могат да бъдат „сесийни“ (временни), които се пазят за кратко време – обикновено до приключване на текущата сесия (напр. до затварянето на браузъра или изключването на електронното устройство), или „постоянни“, които се съхраняват за по – дълъг период от време, най – често в рамките на една или няколко години за статистически цели.

Сайтът, при неговото разглеждане от потребители, може да използва „бисквитки“, които се отнасят до възможността за избор на език, на който потребителите могат да преглеждат съдържанието му; за статистически цели, посредством, които собственикът на сайта може да следи активността на своите потребители, посещенията на сайта, както и най – търсени продукти; за защита на личните данни, чрез които може да се докаже дадено съгласие от потребител за изрично посочена цел.

Сайтът предвижда също така възможност за регистрация на потребител чрез доброволно предоставяне на определени лични данни на администратора, при което също се запазват „бисквитки“ на крайното електронно устройство, с помощта на които „бисквитки“ на потребителя няма да се налага повторно въвеждане на цялата изискуема информация за поръчка на определена стока, а също ще може по-лесно да се идентифицира в системата на администратора и да преглежда историята на направените от него поръчки на стоки. Регистрацията на сайта не е задължителна. Когато дадено лице желае да направи покупка от сайта, то може или да се регистрира, или да направи поръчка без регистрация, в който случай е достатъчно само посочването на електронната поща на купувача. За разглеждането на сайта регистрация не се изисква, но е възможно да се осъществи при наличие на такава.

Когато потребителите само разглеждат съдържанието на сайта, инсталираните от него „бисквитки“ е възможно да събират информация за потребителите, която е сведена до минимум и относно която са спазени всички разпоредби на действащото законодателство. Собственикът на сайта декларира, че събраните „бисквитки“ няма да бъдат използвани за цели, различни от посочените в настоящата политика.

При първото посещение на сайта, всеки потребител бива информиран относно това, че сайтът използва „бисквитки“. Той може да се съгласи или не с това. В случай, че даде своето съгласие, всеки потребител може лесно и безпроблемно, по всяко време, да забрани или да изтрие вече събраните „бисквитки“ чрез настройките на използвания от него уеб браузър. Извършвайки това обаче, е възможно някои функции на сайта да бъдат ограничени. 

Вградено съдържание от други интернет страници

Публикациите на този сайт може да включват вградено съдържание (например видео, снимки, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други интернет страници е поставено със същите условия, както ако посетителят е посетил другата страница.

Тези интернет страници могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате регистрация и сте влезли в тези интернет страници.

С кого споделяме информацията Ви

Информацията, която предоставяте не бива споделяна, а се използва само за целите описани по-горе.

Колко дълго пазим информацията Ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите изнесен файл от личните данни, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

Какви лични данни събираме и защо?

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формата за коментари, както и IP адреса на посетителя и низ на потребителския агент на браузъра, за да помогнем за откриване на спам.

Медия

Ако качвате изображения на уебсайта, трябва да избягвате да качвате изображения с включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS).

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите, за да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате отново своите данни, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще продължат една година.

Ако посетите нашата страница за вход, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

За правилното, удобно и безопасно функциониране, сайтът prikazka.online използва т.нар. „бисквитки“. Това са малки файлове, които се запазват на Вашето крайно електронно устройство, било то компютър, смартфон или таблет и по този начин спомагат за Вашето по – лесно боравене със сайта. Информацията, която се запазва, се предава от сървъра към използвания от Вас уеб браузър (напр. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.н.) и обратно при всяко повторно посещение на сайта. По този начин не Ви се налага всеки път да въвеждате една и съща информация, а тя се запазва за Вас именно чрез тези „бисквитки“.

„Бисквитките“, които използва сайтът могат да бъдат „сесийни“ (временни), които се пазят за кратко време – обикновено до приключване на текущата сесия (напр. до затварянето на браузъра или изключването на електронното устройство), или „постоянни“, които се съхраняват за по – дълъг период от време, най – често в рамките на една или няколко години за статистически цели.

Сайтът, при неговото разглеждане от потребители, може да използва „бисквитки“, които се отнасят до възможността за избор на език, на който потребителите могат да преглеждат съдържанието му; за статистически цели, посредством, които собственикът на сайта може да следи активността на своите потребители, посещенията на сайта, както и най – търсени продукти; за защита на личните данни, чрез които може да се докаже дадено съгласие от потребител за изрично посочена цел.

Сайтът предвижда също така възможност за регистрация на потребител чрез доброволно предоставяне на определени лични данни на администратора, при което също се запазват „бисквитки“ на крайното електронно устройство, с помощта на които „бисквитки“ на потребителя няма да се налага повторно въвеждане на цялата изискуема информация за поръчка на определена стока, а също ще може по-лесно да се идентифицира в системата на администратора и да преглежда историята на направените от него поръчки на стоки. Регистрацията на сайта не е задължителна. Когато дадено лице желае да направи покупка от сайта, то може или да се регистрира, или да направи поръчка без регистрация, в който случай е достатъчно само посочването на електронната поща на купувача. За разглеждането на сайта регистрация не се изисква, но е възможно да се осъществи при наличие на такава.

Когато потребителите само разглеждат съдържанието на сайта, инсталираните от него „бисквитки“ е възможно да събират информация за потребителите, която е сведена до минимум и относно която са спазени всички разпоредби на действащото законодателство. Собственикът на сайта декларира, че събраните „бисквитки“ няма да бъдат използвани за цели, различни от посочените в настоящата политика.

При първото посещение на сайта, всеки потребител бива информиран относно това, че сайтът използва „бисквитки“. Той може да се съгласи или не с това. В случай, че даде своето съгласие, всеки потребител може лесно и безпроблемно, по всяко време, да забрани или да изтрие вече събраните „бисквитки“ чрез настройките на използвания от него уеб браузър. Извършвайки това обаче, е възможно някои функции на сайта да бъдат ограничени. 

Вградено съдържание от други интернет страници

Публикациите на този сайт може да включват вградено съдържание (например видео, снимки, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други интернет страници е поставено със същите условия, както ако посетителят е посетил другата страница.

Тези интернет страници могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате регистрация и сте влезли в тези интернет страници.

С кого споделяме информацията Ви

Информацията, която предоставяте не бива споделяна, а се използва само за целите описани по-горе.

Колко дълго пазим информацията Ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите изнесен файл от личните данни, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

Кои сме ние

Вашата приказка оперира през „ПРИКАЗНО УЧИЛИЩЕ ЕООД“, ЕИК: 206085760, БЪЛГАРИЯ, гр. София 1618, бул. „Братя Бъкстон“ 47. Можете да се свържете с нас на телефон: +359 88 8860034‬, имейл: connect@prikazka.online

Какви лични данни събираме и защо?

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формата за коментари, както и IP адреса на посетителя и низ на потребителския агент на браузъра, за да помогнем за откриване на спам.

Медия

Ако качвате изображения на уебсайта, трябва да избягвате да качвате изображения с включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS).

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите, за да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате отново своите данни, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще продължат една година.

Ако посетите нашата страница за вход, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

За правилното, удобно и безопасно функциониране, сайтът prikazka.online използва т.нар. „бисквитки“. Това са малки файлове, които се запазват на Вашето крайно електронно устройство, било то компютър, смартфон или таблет и по този начин спомагат за Вашето по – лесно боравене със сайта. Информацията, която се запазва, се предава от сървъра към използвания от Вас уеб браузър (напр. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.н.) и обратно при всяко повторно посещение на сайта. По този начин не Ви се налага всеки път да въвеждате една и съща информация, а тя се запазва за Вас именно чрез тези „бисквитки“.

„Бисквитките“, които използва сайтът могат да бъдат „сесийни“ (временни), които се пазят за кратко време – обикновено до приключване на текущата сесия (напр. до затварянето на браузъра или изключването на електронното устройство), или „постоянни“, които се съхраняват за по – дълъг период от време, най – често в рамките на една или няколко години за статистически цели.

Сайтът, при неговото разглеждане от потребители, може да използва „бисквитки“, които се отнасят до възможността за избор на език, на който потребителите могат да преглеждат съдържанието му; за статистически цели, посредством, които собственикът на сайта може да следи активността на своите потребители, посещенията на сайта, както и най – търсени продукти; за защита на личните данни, чрез които може да се докаже дадено съгласие от потребител за изрично посочена цел.

Сайтът предвижда също така възможност за регистрация на потребител чрез доброволно предоставяне на определени лични данни на администратора, при което също се запазват „бисквитки“ на крайното електронно устройство, с помощта на които „бисквитки“ на потребителя няма да се налага повторно въвеждане на цялата изискуема информация за поръчка на определена стока, а също ще може по-лесно да се идентифицира в системата на администратора и да преглежда историята на направените от него поръчки на стоки. Регистрацията на сайта не е задължителна. Когато дадено лице желае да направи покупка от сайта, то може или да се регистрира, или да направи поръчка без регистрация, в който случай е достатъчно само посочването на електронната поща на купувача. За разглеждането на сайта регистрация не се изисква, но е възможно да се осъществи при наличие на такава.

Когато потребителите само разглеждат съдържанието на сайта, инсталираните от него „бисквитки“ е възможно да събират информация за потребителите, която е сведена до минимум и относно която са спазени всички разпоредби на действащото законодателство. Собственикът на сайта декларира, че събраните „бисквитки“ няма да бъдат използвани за цели, различни от посочените в настоящата политика.

При първото посещение на сайта, всеки потребител бива информиран относно това, че сайтът използва „бисквитки“. Той може да се съгласи или не с това. В случай, че даде своето съгласие, всеки потребител може лесно и безпроблемно, по всяко време, да забрани или да изтрие вече събраните „бисквитки“ чрез настройките на използвания от него уеб браузър. Извършвайки това обаче, е възможно някои функции на сайта да бъдат ограничени. 

Вградено съдържание от други интернет страници

Публикациите на този сайт може да включват вградено съдържание (например видео, снимки, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други интернет страници е поставено със същите условия, както ако посетителят е посетил другата страница.

Тези интернет страници могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате регистрация и сте влезли в тези интернет страници.

С кого споделяме информацията Ви

Информацията, която предоставяте не бива споделяна, а се използва само за целите описани по-горе.

Колко дълго пазим информацията Ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите изнесен файл от личните данни, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.

Кои сме ние

Вашата приказка оперира през „ПРИКАЗНО УЧИЛИЩЕ ЕООД“, ЕИК: 206085760, БЪЛГАРИЯ, гр. София 1618, бул. „Братя Бъкстон“ 47. Можете да се свържете с нас на телефон: +359 88 8860034‬, имейл: connect@prikazka.online

Какви лични данни събираме и защо?

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формата за коментари, както и IP адреса на посетителя и низ на потребителския агент на браузъра, за да помогнем за откриване на спам.

Медия

Ако качвате изображения на уебсайта, трябва да избягвате да качвате изображения с включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS).

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите, за да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате отново своите данни, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще продължат една година.

Ако посетите нашата страница за вход, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

За правилното, удобно и безопасно функциониране, сайтът prikazka.online използва т.нар. „бисквитки“. Това са малки файлове, които се запазват на Вашето крайно електронно устройство, било то компютър, смартфон или таблет и по този начин спомагат за Вашето по – лесно боравене със сайта. Информацията, която се запазва, се предава от сървъра към използвания от Вас уеб браузър (напр. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.н.) и обратно при всяко повторно посещение на сайта. По този начин не Ви се налага всеки път да въвеждате една и съща информация, а тя се запазва за Вас именно чрез тези „бисквитки“.

„Бисквитките“, които използва сайтът могат да бъдат „сесийни“ (временни), които се пазят за кратко време – обикновено до приключване на текущата сесия (напр. до затварянето на браузъра или изключването на електронното устройство), или „постоянни“, които се съхраняват за по – дълъг период от време, най – често в рамките на една или няколко години за статистически цели.

Сайтът, при неговото разглеждане от потребители, може да използва „бисквитки“, които се отнасят до възможността за избор на език, на който потребителите могат да преглеждат съдържанието му; за статистически цели, посредством, които собственикът на сайта може да следи активността на своите потребители, посещенията на сайта, както и най – търсени продукти; за защита на личните данни, чрез които може да се докаже дадено съгласие от потребител за изрично посочена цел.

Сайтът предвижда също така възможност за регистрация на потребител чрез доброволно предоставяне на определени лични данни на администратора, при което също се запазват „бисквитки“ на крайното електронно устройство, с помощта на които „бисквитки“ на потребителя няма да се налага повторно въвеждане на цялата изискуема информация за поръчка на определена стока, а също ще може по-лесно да се идентифицира в системата на администратора и да преглежда историята на направените от него поръчки на стоки. Регистрацията на сайта не е задължителна. Когато дадено лице желае да направи покупка от сайта, то може или да се регистрира, или да направи поръчка без регистрация, в който случай е достатъчно само посочването на електронната поща на купувача. За разглеждането на сайта регистрация не се изисква, но е възможно да се осъществи при наличие на такава.

Когато потребителите само разглеждат съдържанието на сайта, инсталираните от него „бисквитки“ е възможно да събират информация за потребителите, която е сведена до минимум и относно която са спазени всички разпоредби на действащото законодателство. Собственикът на сайта декларира, че събраните „бисквитки“ няма да бъдат използвани за цели, различни от посочените в настоящата политика.

При първото посещение на сайта, всеки потребител бива информиран относно това, че сайтът използва „бисквитки“. Той може да се съгласи или не с това. В случай, че даде своето съгласие, всеки потребител може лесно и безпроблемно, по всяко време, да забрани или да изтрие вече събраните „бисквитки“ чрез настройките на използвания от него уеб браузър. Извършвайки това обаче, е възможно някои функции на сайта да бъдат ограничени. 

Вградено съдържание от други интернет страници

Публикациите на този сайт може да включват вградено съдържание (например видео, снимки, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други интернет страници е поставено със същите условия, както ако посетителят е посетил другата страница.

Тези интернет страници могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате регистрация и сте влезли в тези интернет страници.

С кого споделяме информацията Ви

Информацията, която предоставяте не бива споделяна, а се използва само за целите описани по-горе.

Колко дълго пазим информацията Ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаем и одобрим всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, ние съхраняваме и личната информация, която предоставят, в потребителския им профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите изнесен файл от личните данни, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме задължени да съхраняваме за административни, правни или защитни цели.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страница, споделяне на творчество и покупко-продажби от електронен магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Приказно училище“ ЕООД, ЕИК: 206085760, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 47, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Надежда Боянова Тодорова, наричано по-долу накратко „Администратор“, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес: www.prikazka.online.

1.2. Основните цел и мисия на сайта www.prikazka.online са да се създаде общност от творци, които се срещат и пишат заедно приказки. Идеята е всеки, който посети сайта, да попадне в приказния свят на творчеството. Защото „Вдъхновението е всичко, от което се нуждаеш, за да направиш света вълшебен!“ Това е умението да достигаш до вътрешния си ресурс и да бъдеш учител, лекар и приятел на самия себе си … и с това на света. В сайта „младите писатели“ ще могат да споделят помежду си или да получават консултации от различни специалисти.

1.3. По смисъла на тези общи условия „Автор“ е всяко лице, което е сътворило приказка и я е споделило на интернет страницата www.prikazka.online. Споделянето е доброволен едностранен акт и може да бъде извършено само от регистриран потребител.

1.4. По смисъла на тези общи условия „Клиент“ е всяко лице, което разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.prikazka.online и/или е извършило поръчка продукт.

1.5. По смисъла на тези общи условия „Продукт“ означа стока или услуга, която е публикувана в електронния магазин на сайта, като напр. игра, книга, урок или друго.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1. Регистрацията на сайта www.prikazka.online е напълно безплатна и се осъществява доброволно от Автора или Клиента, като тя е необходима при ползване само на определени функционалности от сайта.

2.2. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за четене и слушане на приказки не е необходимо осъществяване на регистрация. Поръчки от електронния магазин могат да се извършват както от регистрирани потребители, така и от гости без регистрация.

2.3. Регистрация, поръчка и споделяне на приказка могат да правят физически и юридически лица. 

2.3.1. Автори, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да направят регистрация, като тя се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници. Имейлът за регистрация задължително трябва да е на родителя/настойника, за да може Администраторът да осъществява комуникация с него.

2.3.2. Автори, които са на възраст от 14 до 18 години извършват регистрацията със съгласието на техните родители или попечители. Имейлът за регистрация може да бъде на Автора, като задължително се предоставя и имейл на родителя/попечителя при необходимост от комуникация на Администратора с него.

2.3.3. Клиенти на електронния магазин www.prikazka.online могат да бъдат само навършили пълнолетие физически лица.

2.4. Заявка за регистрация се извършва от Автора или Клиента в реално време с въвеждане на следната информация: 

2.4.1. Задължителни полета, отбелязани със знак „звездичка“: потребителско име (username), име (first name), фамилия (last name), имейл (email), парола (password) и потвърждение на паролата (confirm password);

2.4.2. Полета, които се попълват по желание на Автора или Клиента: интернет страница (website) и биографични данни (bio).

2.5. След като въведе посочената информация, Авторът или Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите общи условия и да натисне бутона „submit“. Администраторът обработва заявката и ако тя отговаря на всички условия, я одобрява като изпраща потвърдителен email до Автора или Клиента.

2.6. След като Авторът или Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърдителен email от Администратора, същият има право да споделя негови приказки и да добави желаните продукти във виртуалната си кошница.

ІІІ. СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИКАЗКИ

3.1. Всеки Автор има право да сподели неограничен брой приказки на интернет страницата www.prikazka.online.

3.2. С качването на приказката Авторът декларира, че споделеното от него съдържание е лично произведение, не е заимствано от други лица, приказки, литературни, музикални творби и т.н.

3.3. След споделяне на приказката от Автора, Администраторът е длъжен да се запознае детайлно с нейното съдържание. След като установи, че написаното отговаря на добрите нрави, ценностите, мисията и целта на интернет страницата www.prikazka.online, Администраторът публикува приказката и я прави публично достъпна.

3.4. При установяване на нередност в автентичността на публикувания текст, засегнатото лице е длъжно незабавно да сигнализира Администратора за възникналия спор относно авторството на публикуваната творба на следния email: connect@prikazka.online. В този случай Администраторът се задължава да премахне приказката от интернет страницата www.prikazka.online до изясняване на спора по съдебен ред.

3.5. Администраторът няма задължение за проверка на авторските права върху приказките, като отговорността за това е изцяло на лицето, което ги споделя. С настоящото Администраторът предупреждава, че публикуването на съдържание, нарушаващо авторски права, представлява престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

3.6. С качването на своето произведение на интернет страницата www.prikazka.online Авторът дава своето съгласие:

3.6.1. то да се ползва безвъзмездно само за лични цели от посетителите на сайта;

3.6.2. то да се споделя през интернет страницата www.prikazka.online към социални мрежи и партньорски сайтове;

3.6.3. то да участва в конкурси, състезания и други игри, организирани и популяризирани от Администратора, както сметне за добре;

3.6.4. то да бъде издавано в сборни книги на електронен или хартиен носител, списания или други. За целта, ако друго не е уговорено в писмен договор, Авторът отстъпва безвъзмездно авторското си право на Администратора за издаване на тираж до 500 броя и за срок не повече от 10 години.

3.7. При използване/споделяне на произведенията на Автора, Администраторът винаги посочва имената на Автора и източника – www.prikazka.online.

3.8. Всеки читател на сайта има право да сигнализира Администратора, в случай че възприеме някоя приказка като груба или нараняваща чувствата и/или правата му. В този случай приказката се преразглежда отново от Администратора и Автора и по преценка на Администратора същата може да бъде премахната от интернет страницата www.prikazka.online.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ

4.1. Функционалностите на сайта позволяват директна комуникация чрез лични съобщения между различни регистрирани потребители на интернет страницата. Всички потребители се задължават при изпращане на лични съобщения помежду си да спазват добрия тон, да уважават събеседника си и да подхождат с разбиране и добро възпитание.

4.2. При нарушаване на правилата за комуникация, при изпращане на непожелани търговски съобщения и в други случаи, които нарушават личното пространство на потребителя, всеки регистриран потребител (Автори или Клиент) има право да сигнализира Администратора на email connect@prikazka.online, като го запознае с конкретните факти и обстоятелства по случая. Администраторът е длъжен да направи проверка и да предупреди нарушителя, че при повторно нарушение функционалностите, до които има достъп, ще бъдат ограничени. При повторно нарушение, независимо дали е извършено спрямо същия или различен потребител, Администраторът има право да ограничи правата на нарушителя или да изтрие изцяло профила му.

4.3. В случай, че профилът на Автор бъде ограничен или изтрит, публикуваните от него произведения остават на интернет страницата по преценка на Администратора. Ако Авторът иска да бъде преустановено ползването им, той е длъжен да уведоми изрично Администратора.

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

5.1. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница продуктите, които желае да поръча, същият следва да кликне върху изображението „приключване на поръчката“ и да попълни адрес за фактуриране и адрес за доставка, ако той се различава от първия. Всички задължителни полета са отбелязани със знак „звездичка“. След като прегледа съдържанието на поръчката си, потребителят следва да избере начина на плащане (банков превод или наложен платеж), да се запознае с политиката на поверителност и настоящите Общи условия, да се съгласи с тях чрез отбелязване на отметка и да натисне бутона „поръчване“. С това се финализира извършването на поръчката и същата се изпраща за одобрение от Администратора.

5.2. След като Администраторът прегледа направената поръчка и провери наличността на поръчания продукт, същият изпраща по имейл на Клиента проформа фактура, съдържаща информация относно начините и срока на плащане, както и срока за доставка. Освен по имейл, Администраторът може да се свърже с Клиента и на посочения от него телефон, в това число и за да го информира ако поръчаният продукт не е наличен в момента.

5.3. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС.

5.4. Администраторът си запазва правото да променя без предупреждение цените по всяко време. Посочената в момента на извършване на поръчката цена включва всички данъци и такси, с изключение на цената за извършване на доставката.

5.5. При плащане по банков път Клиентът посочва като основание за извършеното плащане номера на проформа фактурата или номера на поръчката.

5.6. Стойността на доставката се определя съгласно обявената от куриерската фирма тарифа и се заплаща от Клиента в момента на получаване на пратката. Куриерската услуга може да бъде извършена до адрес на Клиента или до офис на куриерската фирма.

5.7. Срокът за доставка е до …. работни дни от датата, на която е направена поръчката или от момента на получаване на плащането, ако същото се извършва чрез банков превод.

5.8. Клиентът е длъжен да получи изпратените от Администратора продукти. Ако продуктите не са потърсени в предвидените от куриерската служба срокове, Администраторът заявява връщането им, като уведомява Клиента къде се помещават поръчаните от него артикули и в какъв срок същите следва да бъдат потърсени срещу заплащане на извършените разноски по съхранение и транспорт. След изтичане на този срок Администраторът не носи отговорност за непотърсените продукти. С оглед избягване на всякакви недоразумения с настоящото се уточнява, че ако продуктите са платени по банков път и не са потърсени, Администраторът не дължи връщане на цената им. Ако продуктите са заявени за доставка при условие наложен платеж, при всички положения Клиентът дължи цената за куриерските услуги (за доставка и връщане), а цената на продуктите дължи само ако ги потърси и получи в указания от Администратора срок.

5.9. Клиентът има законоустановено право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите лично или от трето лице. За да бъде упражнено това право, продуктът трябва да не е използван, да е в добър търговски вид и качество, да е с пълна окомплектовка, заедно с всички принадлежности, аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка. В случай, че Клиентът упражни правото на отказ, той трябва да представи своевременно на Администратора формуляр за упражняване правото на отказ от договора по имейл или на хартиен носител и да поеме всички разходи за връщане на продуктите до адреса на Администратора. Последният се задължава да възстанови платената от Клиента цена в срок до 14 работни дни по посочената от него банкова сметка.

5.10. Клиентът губи правото на отказ в случай, че е нарушил търговския вид на продукта и с това е поставил Администратора в невъзможност да го продаде на трето лице. В случай, че Администраторът получи върнат продукт с нарушен търговски вид, той уведомява Клиента за това като му дава възможност да избере дали да получи отново продукта срещу заплащане на всички разноски за повторната му доставка или да заплати за възстановяване на обичайния търговски вид на артикула. При избор на второто Администраторът се задължава да върне платената от Клиента цена, намалена със сумата за възстановяване на търговския вид на продукта, в срок до 14 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.

5.11. При несъответствие на продукта с поръчания от Клиента, последният има право на рекламация, като поиска Администраторът да приведе продукта в съответствие с посочения в електронния магазин. Клиентът има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към Администратора.

5.12. Администраторът не отговаря, в случай че Клиентът не получи поръчаните от него продукти поради виновно поведение на последния, включително и когато посочените от него данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

5.13. Клиентът има право да се възползва от алтернативно решаване на спорове, когато не успее да уреди отношенията си с Администратора. В случай на необходимост, Клиентът може да се свърже със съответния надзорен орган, а именно Комисия за защита на потребителите или Общата помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (включително и такъв от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Авторите и Клиентите дават своето изрично и свободно съгласие „Приказно училище“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните им данни, предоставени при регистрацията и попълване на формуляра за покупко-продажба.

6.2. Администраторът обработва личните данни с цел събиране и обработка на аналитична информация за ползване на сайта; управление на получените заявки за поръчка и доставка на избрани продукти, предлагани от сайта и за изпълнение на задълженията по сключен договор за продажба от разстояние; установяване на контакт с и обслужване на клиентите посредством различни способи чрез предоставени от Клиента или Автора данни за контакт.

6.3. Категориите лични данни, които Администраторът събира са: 

6.3.1. Аналитични и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;

6.3.2. Идентифициращи данни, напр. име, фамилия и данни за контакт, напр. адрес, телефон, електронна поща.

6.4.Личните данни се съхраняват от Администратора за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на законоустановените задължения на Администратора.

6.5. Субектите на данни имат възможност да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, които са подробно описани и изброени в Регламент (ЕС) 2016/679. За упражняването на горепосочените права субектът на данни не дължи заплащане.

6.6. Субектът на данни има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в случай че правата му са нарушени.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящата интернет страница, както и нейния програмен код, заедно с всички качени от Администратора материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др., притежавани от Администратора пряко или в качеството му на лицензополучател.

7.2. Доколкото други не е предвидено в настоящите Общи условия, читателите, Авторите, Клиентите и всички други посетители на сайта нямат право да копират, изменят, публикуват, разпространяват, продават или прехвърлят материални или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт www.prikazka.online

8.2. Въпреки всички положени усилия за осигуряване на безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми или други, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

8.3. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до Администратора на следния имейл: connect@prikazka.online. Жалбите и оплакванията се разглеждат в срок до 14 дни от датата на получаването им, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

8.4. Задължение на Автора и Клиента е да опазва своите потребителско име и парола за сайта на Администратора www.prikazka.online. Всяка споделена творба или направена чрез електронния магазин поръчка ще бъде считана от страна на Администратора за редовна, ако за нея са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляря. 

8.5. Авторите и Клиентите са задължени незабавно да уведомят Администратора в случай на достъп до потребителския профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност.

8.6. Администраторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия без предизвестие, като публикува актуалната им редакция на сайта www.prikazka.online. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички посетители на сайта.

8.7. При възникнал спор между Администратора и Автор/Клиент, се прилагат тези Общи условия, които са били актуални към момента на регистрацията/споделяне на приказката/финализиране на поръчката.

8.8. При противоречие на клаузи от настоящите Общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство.

8.9. Нищожността на клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

8.10. Всички правнообвързващи съобщения между Администратора и потребители на сайта се извършват в писмена форма, която се счита спазена при изпращане на съобщения по имейл.

8.11. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително спорове, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение между страните, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са приети на 20.06.2020 г.